برچسب: مجازی سازی ذخیره ساز

Top 10 Things to Know About vSAN Networking
29 مرداد 1399

10 نکته تا ارتقا کیفیت شبکه vSAN

رضا اردانه
Purge vSAN Configuration With esxcli
01 مرداد 1399

حذف تنظیمات vSAN از طریق esxcli

رضا اردانه
NUMA Considerations in vSphere
15 خرداد 1399

وبینار بررسی NUMA در محیط vSphere

رضا اردانه
RoundRobin Latency Policy
15 خرداد 1399

بهینه سازی پالیسی RR در vSphere 6.7 U1

رضا اردانه
VMFS Recovery
27 فروردین 1399

بازیابی VMFS با حفظ اطلاعات

رضا اردانه
preloader