دسته: مجازی سازی مرکزداده

vSphere 7 Announcement
20 اسفند 1398

معرفی نسخه vSphere 7

رضا اردانه
Overview of vSphere Command-Line Interfaces
18 آبان 1398

آشنایی با CLI در محیط vSphere

رضا اردانه
vMotion Technology Enhancement
27 شهریور 1398

بهینه سازی تکنولوژی vMotion

رضا اردانه
VMware vSphere 6.7 U3 Announced
25 مرداد 1398

بروزرسانی نسخه vSphere 6.7 U3

رضا اردانه
vSphere 6.5 U3 Released
15 تیر 1398

معرفی بروزرسانی vSphere 6.5 U3

رضا اردانه
Announcing vSphere 6.7 Update 2
16 فروردین 1398

معرفی نسخه vSphere 6.7 U2

رضا اردانه
SRM Configuration_Part01
28 بهمن 1397

پیکربندی سرویس SRM بخش اول

رضا اردانه
How to Manually Crash ESXi For PSOD
18 بهمن 1397

کرش دستی هاست ESXi

رضا اردانه
preloader