Tag: ESXi

۰۵ مهر ۱۴۰۱

پایان پشتیبانی از نسخه های 6.7 و 6.5

رضا اردانه
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

احیای ماشین مجازی از یک هاست Disconnected

رضا اردانه
۲۸ مهر ۱۴۰۰

پشتیبانی از NVMe over TCP در نسخه 7u3

رضا اردانه
۰۸ مهر ۱۴۰۰

انتشار بروزرسانی سوم vSphere نسخه 7

رضا اردانه
۰۳ شهریور ۱۴۰۰

استفاده از Storage Policy به ازای VM در vSAN

رضا اردانه
Enable ESXi SSH Service by PowerCLI
۰۳ بهمن ۱۳۹۹

مدیریت سرویس SSH توسط PowerCLI

رضا اردانه
Datastore Used by Host
۳۰ دی ۱۳۹۹

آزادکردن دیتااستور از هاست

رضا اردانه
preloader