برچسب: vsphere

ESXi Tasks Management
14 اسفند 1399

مدیریت Task های ESXi

رضا اردانه
Enable ESXi SSH Service by PowerCLI
03 بهمن 1399

مدیریت سرویس SSH توسط PowerCLI

رضا اردانه
preloader