برچسب: vmware

Cloning a USB Flash Drive With ESXi to an Image File
06 دی 1399

تهیه Clone از ESXi نصب شده

رضا اردانه
VMGuestFile Copy by PowerCLI
02 مهر 1399

انتقال فایل بدون شبکه

رضا اردانه
HPE iLO Configuration in ESXi
20 شهریور 1399

پیکربندی بخش iLO در ESXi

رضا اردانه
Top 10 Things to Know About vSAN Networking
29 مرداد 1399

10 نکته تا ارتقا کیفیت شبکه vSAN

رضا اردانه
Purge vSAN Configuration With esxcli
01 مرداد 1399

حذف تنظیمات vSAN از طریق esxcli

رضا اردانه
preloader