برچسب: vmware

VCSA Backup Configuration
25 شهریور 1396

نحوه تهیه بکاپ از VCSA

رضا اردانه
ESXi SCP File Transfer
22 شهریور 1396

نحوه انتقال فایل با SCP در ESXi

رضا اردانه
Datacenter Virtualization
02 شهریور 1396

مجازی سازی مرکز داده

رضا اردانه
File Copy From Console
02 شهریور 1396

فعالسازی امکان کپی از کنسول

رضا اردانه
PSC Information From VCSA
02 شهریور 1396

به دست آوردن اطلاعات PSC از طریق VC

رضا اردانه
preloader