دسته: آموزش تصویری

02 اردیبهشت 1401

احیای ماشین مجازی از یک هاست Disconnected

رضا اردانه
vCenter Certificate
04 اسفند 1400

تغییر گواهینامه در vCenter

رضا اردانه
Enable ESXi SSH Service by PowerCLI
03 بهمن 1399

مدیریت سرویس SSH توسط PowerCLI

رضا اردانه
VMGuestFile Copy by PowerCLI
02 مهر 1399

انتقال فایل بدون شبکه

رضا اردانه
preloader