دسته: آموزش تصویری

Enable ESXi SSH Service by PowerCLI
03 بهمن 1399

مدیریت سرویس SSH توسط PowerCLI

رضا اردانه
VMGuestFile Copy by PowerCLI
02 مهر 1399

انتقال فایل بدون شبکه

رضا اردانه
NUMA Considerations in vSphere
15 خرداد 1399

وبینار بررسی NUMA در محیط vSphere

رضا اردانه
VMFS Recovery
27 فروردین 1399

بازیابی VMFS با حفظ اطلاعات

رضا اردانه
preloader