آخرین نوشته ها

ESXi Tasks Management
14 اسفند 1399

مدیریت Task های ESXi

رضا اردانه
Enable ESXi SSH Service by PowerCLI
03 بهمن 1399

مدیریت سرویس SSH توسط PowerCLI

رضا اردانه
Cloning a USB Flash Drive With ESXi to an Image File
06 دی 1399

تهیه Clone از ESXi نصب شده

رضا اردانه
VMGuestFile Copy by PowerCLI
02 مهر 1399

انتقال فایل بدون شبکه

رضا اردانه
preloader