برچسب: vimsvc

ESXi Tasks Management
14 اسفند 1399

مدیریت Task های ESXi

رضا اردانه
preloader