برچسب: vcenter

vSphere NUMA Behaviour
06 فروردین 1399

آشنایی با عملکرد NUMA در vSphere

رضا اردانه
vSphere 7 Announcement
20 اسفند 1398

معرفی نسخه vSphere 7

رضا اردانه
MAC Address Management
22 دی 1398

مدیریت MAC در محیط مجازی

رضا اردانه
Describe vSphere Integration with other VMware Products
12 آبان 1398

آزمون VCP-DCV 6.7 – بخش دوازدهم

رضا اردانه
vMotion Technology Enhancement
27 شهریور 1398

بهینه سازی تکنولوژی vMotion

رضا اردانه
Describe vMotion and Storage vMotion Technology
26 شهریور 1398

آزمون VCP-DCV 6.7 – بخش یازدهم

رضا اردانه
Describe a Virtual Machine File Structure
29 مرداد 1398

آزمون VCP-DCV 6.7 – بخش دهم

رضا اردانه
preloader