برچسب: storage policy

RoundRobin Latency Policy
15 خرداد 1399

بهینه سازی پالیسی RR در vSphere 6.7 U1

رضا اردانه
preloader