برچسب: SSH

Enable ESXi SSH Service by PowerCLI
03 بهمن 1399

مدیریت سرویس SSH توسط PowerCLI

رضا اردانه
ESXi SCP File Transfer
22 شهریور 1396

نحوه انتقال فایل با SCP در ESXi

رضا اردانه
preloader