برچسب: ESXi

Enable ESXi SSH Service by PowerCLI
03 بهمن 1399

مدیریت سرویس SSH توسط PowerCLI

رضا اردانه
Cloning a USB Flash Drive With ESXi to an Image File
06 دی 1399

تهیه Clone از ESXi نصب شده

رضا اردانه
HPE iLO Configuration in ESXi
20 شهریور 1399

پیکربندی بخش iLO در ESXi

رضا اردانه
vSphere NUMA Behaviour
06 فروردین 1399

آشنایی با عملکرد NUMA در vSphere

رضا اردانه
preloader