برچسب: ESXi

02 اردیبهشت 1401

احیای ماشین مجازی از یک هاست Disconnected

رضا اردانه
Enable ESXi SSH Service by PowerCLI
03 بهمن 1399

مدیریت سرویس SSH توسط PowerCLI

رضا اردانه
Cloning a USB Flash Drive With ESXi to an Image File
06 دی 1399

تهیه Clone از ESXi نصب شده

رضا اردانه
preloader