دسته: مجازی سازی مرکزداده

Unregister PSC
19 آذر 1396

حذف یک PSC از مجموعه PSC ها

رضا اردانه
VCSA DB Connection
23 مهر 1396

اتصال به دیتابیس vCenter

رضا اردانه
Snapshot Troubleshooting
29 شهریور 1396

عیب یابی Snapshot ماشین مجازی

رضا اردانه
VCSA Services
27 شهریور 1396

مدیریت سرویس ها در VCSA

رضا اردانه
VCSA Disk Extend
25 شهریور 1396

افزایش فضای دیسک در VCSA

رضا اردانه
VCSA Backup Configuration
25 شهریور 1396

نحوه تهیه بکاپ از VCSA

رضا اردانه
ESXi SCP File Transfer
22 شهریور 1396

نحوه انتقال فایل با SCP در ESXi

رضا اردانه
Datacenter Virtualization
02 شهریور 1396

مجازی سازی مرکز داده

رضا اردانه
preloader