آخرین نوشته ها

ESXi Tasks Management
14 اسفند 1399

مدیریت Task های ESXi

رضا اردانه
Enable ESXi SSH Service by PowerCLI
03 بهمن 1399

مدیریت سرویس SSH توسط PowerCLI

رضا اردانه
preloader