نیازمندیهای نرم افزاری

بررسی نیازمندیهای نرم افزاری سرویس vSAN

vSAN Software Requirements

به منظور بهره برداری از سرویس vSAN می بایست از محصول vSphere شرکت VMware استفاده نمایید. وجود vCenter یک الزام برای پیاده سازی این سرویس است. نکته مهم در این بخش مربوط به نسخه محصول vSphere می باشد که ویژگی های این سرویس براساس نسخه vSphere شما تعیین می شود. به منظور بروزرسانی این سرویس کافیست تا vSphere خود را ارتقا دهید.

این صفحه بروزرسانی می شود