نیازمندیهای کلاستر

بررسی نیازمندیهای کلاستر در سرویس vSAN

vSAN Cluster Requirements

از منظر کلاستر، سرویس vSAN نیازمند یک کلاستر با حداقل 3 هاست ESXi می باشد. در زمان راه اندازی این سرویس ویژگی HA می بایست غیرفعال باشد. نکته بسیار مهم در این بخش رابطه تعداد هاست های شما در یک کلاستر و سیاست های مرتبط با حفاظت از اطلاعات شما در سطح vSAN می باشد، لذا در صورتیکه میخواهید از سیاست های متفاوت بهره ببرید نیاز است تا تعداد هاست های خود درون کلاستر را منطبق بر سیاست های آتی خود در نظر بگیرید.

این صفحه بروزرسانی می شود