برچسب: VMFS

VMFS Recovery
27 فروردین 1399

بازیابی VMFS با حفظ اطلاعات

رضا اردانه
Datastore Status Displays as Unknown
24 خرداد 1397

رفع حالت Unknown دیتااستورها

رضا اردانه
HTML5 Storage New Features
16 خرداد 1397

امکانات HTML5 در بخش Datastore

رضا اردانه
preloader